shahabsang

گالری شهاب سنگ

شهاب سنگ ها با زیبایی های فراوانی که دارند در بسیاری از موارد قیمت های بالایی نیز دارند . در اینجا میتوانید تعدادی از شهاب سنگ های اکندریتی را همراه با قیمت آنها را مشاهده نمایید .